Menighedsrådsmøde for Staby onsdag den 19. – 1. - 2011

 kl. 18:30 – 19:30 i Staby Præstegaard

 

Til stede: Svend Aage, Birgitte, Ingrid, Wilma, Astrid og Ane.

 

  1. Orientering ved formanden.

På Allehelgens Søndag: Bekendtgøres i Kirkeblad og Torsdagsavisen. Astrid vil sende invitation ud til afdødes anmelder. Hun har et udkast klar til august. Det gælder for så vidt Madum er med på ordningen.

 

  1. Orientering ved kasserer.

Regnskabsprotokollen fremlægges.

Revisionsprotokolattet er fremlagt og taget til efterretning.

 

  1. Orientering ved kirkeværge.

Konservator Harald Trane i Ølgod kontaktes. Han skal se på angreb af borebiller i pulpituret.

Projekt nyt loft/gulv sendes til godkendelse i stiftet.

Afskærmning af hække på Staby Kirkegaard skal fjernes inden konfirmation. Der accepteres to læskærme til forsøg.

 

  1. Orientering ved kontaktperson/medarbejderrepræsentant.

Udgår

 

  1. Orientering ved mødeudvalget.

Udsættes til fællesmødet.

 

6. Eventuelt.